Artikel 1: De onderneming

 1. Zakelijkhuren24.nl is gevestigd in Nederland en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer .
 2. Faciliteit: Het gebruik van de faciliteiten die Zakelijkhuren24.nl biedt, zoals een in deeltijd te gebruiken werkplek, vergaderruimte  of een postadres.
 3. Contractnemer: Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon waarmee Zakelijkhuren24.nl een mondelinge of schriftelijke overeenkomst heeft voor het aanbieden van één of meerdere faciliteiten zoals genoemd in lid 2. Dit gebeurt voor volledige rekening en risico van de contractnemer en uitsluitend op zijn naam. De Algemene Voorwaarden zijn onder alle omstandigheden onverkort van toepassing.

Artikel 2: Inschrijving als contractnemer

 1. Contractnemer kan zich inschrijven bij Zakelijkhuren24.nl door te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Het overleggen van een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, voor zover dit voor de door hem uit te voeren werkzaamheden van toepassing is
– Het voldoen van de bij inschrijving verschuldigde financiële vergoeding
– Het overleggen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of Europese Identiteitskaart.
– Het identificeren via een overboeking vanaf een privé rekening.
– Het overleggen van een bewijs van het privéadres

Artikel 3: Aard van de dienstverlening

 1. Zakelijkhuren24.nl biedt de contractnemer de mogelijkheid om het kantoor op basis van deeltijd te gebruiken. Hiervoor is de in de overeenkomst opgenomen vergoeding verschuldigd. De tarieven staan vermeld op de website van Zakelijkhuren24.nl.
 2. Het contract geldt voor de hierin vastgelegde periode welke in goed overleg tussen Zakelijkhuren24.nl en de contractnemer wordt vastgelegd.
 3. Zakelijkhuren24.nl kan voor contractnemer aangetekende postzendingen aannemen. Dit gebeurt uiteraard voor volledig risico en verantwoordelijkheid van contractnemer. Eventueel in rekening gebrachte kosten worden in rekening gebracht bij de contractnemer. Contactnemer machtigt Zakelijkhuren24.nl hiervoor bij het aangaan van de overeenkomst.
 4. In aansluiting op lid 3 wordt overeengekomen dat Zakelijkhuren24.nl de navolgende zaken niet in ontvangst zal nemen namens contractnemer:

– Pakketten met gevaarlijke stoffen
– Zendingen die levende dieren bevatten
– Pakketten die qua aantal en omvang redelijkerwijs niet door Zakelijkhuren24.nl kunnen worden opgeslagen
– Pakketten die bederfelijke waren bevatten
– De maximale omvang van een in ontvangst te nemen pakket is 45 cm in hoogte, breedte en diepte en met een maximum gewicht van ten hoogste 4,5 kilogram.

Daarnaast behoudt Zakelijkhuren24.nl zich nadrukkelijk het recht voor om een pakket of aangeboden goederen niet namens contractnemer in ontvangst te nemen of deze retour te sturen. Als hiervoor wordt gekozen wordt contractnemer hiervan in kennis gesteld.

 1. Contractnemer zal Zakelijkhuren24.nl niet in diskrediet brengen of betrekken bij strafbare feiten door de door hem gehuurde kantoorruimte te gebruiken voor lasterlijke, onwettige dan wel immorele zaken.
 2. Personen die onder invloed verkeren van drugs, alcohol of anderszins verdovende of geestverruimende middelen zal door Zakelijkhuren24.nl de toegang tot het kantoor worden geweigerd. Indien zulks voorkomt kan dit leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.
 3. De naam Zakelijkhuren24.nl zal in geen enkel geval gebruikt worden door contractnemer bij het uitvoeren van zijn activiteiten, ook zal zijn deze volledig legaal.
 4. Mocht Zakelijkhuren24.nl het vermoeden hebben dat er vanuit zijn kantoorruimte door contractnemer onwettige dan wel strafbare feiten worden gepleegd, dan zal onherroepelijk contact worden gezocht met politie en / of justitie om hiernaar een onderzoek in te stellen.
 5. Het is niet mogelijk noch toegestaan om in geval van huur van kantoorruimte deze te gebruiken voor detailhandel of anderszins tot gevolg hebbend dat er frequente aanloop van klanten van contractnemer plaatsvindt.

Artikel 4: Levering van diensten

 1. Facturering van de overeengekomen vergoeding vindt halfjaarlijks of per jaar vooraf plaats, tenzij anders overeengekomen. Is er tussen Zakelijkhuren24.nl en contractnemer een afwijkende periode overeengekomen dan wordt de vergoeding ineens vooraf gefactureerd. Extra verleende diensten worden eveneens door Zakelijkhuren24.nl in rekening gebracht conform de met contractnemer hierover gemaakte afspraken.
 2. De door Zakelijkhuren24.nl verzonden factuur dient binnen 14 (veertien) dagen te worden voldaan.
 3. Voldoet contractnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen, dan behoudt Zakelijkhuren24.nl zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen en contractnemer toegang tot het kantoor te weigeren en aan hem geadresseerde post retour te sturen.
 4. Indien de contractnemer in gebreke blijft met het voldoen van de aan hem door Zakelijkhuren24.nl gestuurde factuur heeft Zakelijkhuren24.nl het recht het openstaande bedrag te verhogen met de wettelijke rente alsmede een minimum van 10% als vergoeding in de kosten van incasso.
 5. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting kan leiden tot het per direct door Zakelijkhuren24.nl opschorten of beëindigen van de overeenkomst.
 6. Alle op de website van Zakelijkhuren24.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele heffingen.

Artikel 5: Extra diensten

 1. Zakelijkhuren24.nl kan op verzoek van de contractnemer poststukken zoals brievenbuspost en pakketten aan hem doorsturen. Hiervoor wordt een vergoeding in rekening gebracht die gelijk is aan tweemaal de door de vervoerder in rekening gebrachte portokosten.
 2. Contractnemer kan gebruik maken van de scanservice waarvan de extra kosten zijn vermeld in de tarievenlijst van Zakelijkhuren24.nl
 3. Voor alle extra diensten waarvan contractnemer gebruik maakt worden de extra kosten gefactureerd en als zodanig op de factuur vermeld.

Artikel 6: Duur van de overeenkomst

 1. Tussen Zakelijkhuren24.nl en de contractnemer komt een overeenkomst tot stand zodra de contractnemer de inschrijving heeft voltooid en daarmee tevens de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Een overeenkomst tussen contractnemer en Zakelijkhuren24.nl geldt voor een aanvangsperiode van 6 of 12 kalendermaanden, afhankelijk van de pakketkeuze. Na afloop van deze periode volgt stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.
 3. Het beëindigen van het contract dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 4. Ongeacht het bovenstaande heeft Zakelijkhuren24.nl te allen tijde het recht om de overeenkomst op ieder moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te beëindigen wanneer dringende redenen hiertoe noodzaken.
 5. Zakelijkhuren24.nl heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien contractnemer:

– Contractnemer gegevens heeft verstrekt die onjuist, onvolledig of niet meer actueel zijn.
– Contractnemer zich zodanig gedraagt dat Zakelijkhuren24.nl dit onverenigbaar acht met fatsoensnormen. Dit geldt ook voor bezoekers die op uitnodiging van contractnemer het kantoor bezoeken.
– Er sprake is van handelingen die onwettig zijn dan wel aanstootgevend of anderszins niet verenigbaar met de normen en waarden die Zakelijkhuren24.nl in acht neemt.
– Contractnemer op enigerlei wijze niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Zakelijkhuren24.nl voldoet en ook na aanmaning niet tot betaling van openstaande factuur/facturen overgaat.

 1. Wanneer Zakelijkhuren24.nl vanwege één van de in artikel 6 genoemde redenen de overeenkomst beëindigd is contractnemer verplicht om:

– Binnen een periode van 14 dagen een adreswijziging door te geven aan Zakelijkhuren24.nl.
– De kosten voor extra diensten waarvan contractnemer gebruik heeft gemaakt te voldoen.
– De overeengekomen prijs voor de lopende contractperiode te voldoen, alsmede extra kosten die Zakelijkhuren24.nl moet maken als gevolg van de voortijdige contractbeëindiging.

 1. Bij beëindiging van het contract is contractnemer verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van zijn nieuwe vestigingsadres. Post die wordt ontvangen voor contractnemer door Zakelijkhuren24.nl retour afzender worden gestuurd. Contractnemer is er op ieder moment zelf verantwoordelijk voor dat zijn adres bij Zakelijkhuren24.nl bekend is en dat het adres van Zakelijkhuren24.nl niet meer als zijnde het vestigingsadres van contractnemer geregistreerd staat na beëindiging van de overeenkomst.
 2. Contractnemer gaat ermee akkoord dat alle door hem aan Zakelijkhuren24.nl verstrekte persoonlijke gegevens door Zakelijkhuren24.nl worden bewerkt, overgedragen of openbaar gemaakt indien dit noodzakelijk is in het kader van fraudepreventie of andere mogelijk strafbare feiten, toetsing van werkzaamheden of bij in gebreke blijven door contractnemer voor het voldoen van enige betaling aan Zakelijkhuren24.nl.
 3. Contractnemer heeft het recht om gebruik te maken van het wettelijke herroepingsrecht. Dit betekent dat contractnemer binnen 14 dagen na het aangaan van een overeenkomst met Zakelijkhuren24.nl, deze overeenkomst zonder opgaaf van reden mag ontbinden. Eventueel reeds door contractnemer overgemaakte betalingen zullen door Zakelijkhuren24.nl worden gerestitueerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Contractnemer zal Zakelijkhuren24.nl nimmer aansprakelijk stellen voor door hem of derden geleden schade, waaronder bedrijfsschade door inkomstenderving en overige immateriële schade. Hiervan kan onder andere sprake zijn in de navolgende omstandigheden:

– Stroomuitval
– Lekkage
– Staking
– Technische storingen
– Onjuist handelen van een medewerker, zaakwaarnemer of beheerder namens Zakelijkhuren24.nl
– Vertragingen van levering van diensten of goederen van derden aan Zakelijkhuren24.nl

 1. Contractnemer verplicht zich om correct en zorgvuldig om te gaan met de inrichting, apparatuur en installaties waarvan hij gebruik maakt bij Zakelijkhuren24.nl.
 2. Contractnemer is aansprakelijk voor schade die door hem wordt veroorzaakt op het kantoor van Zakelijkhuren24.nl. Dit geldt tevens voor schade die wordt veroorzaakt door personen die op uitnodiging van contractnemer het kantoor van Zakelijkhuren24.nl bezoeken.
 3. Zakelijkhuren24.nl is nimmer aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen die door u ten kantore van Zakelijkhuren24.nl zijn achtergelaten. Datzelfde geldt voor het ontvreemden van aan u toebehorende gegevens.

Artikel 8: Toepasselijkheid en aanpassing van de Algemene Voorwaarden

 1. Wanneer Zakelijkhuren24.nl voornemens is de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zal contractnemer hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving kan ook per e-mail worden gedaan.
 2. Wanneer contractnemer niet kan instemmen met een door Zakelijkhuren24.nl gepleegde wijziging aan de Algemene Voorwaarden, dient contractnemer hiervan binnen 3 weken nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de wijziging, hiertegen schriftelijk bezwaar te maken.
 3. Indien contractnemer niet van zijn onder lid 2 genoemd recht gebruik maakt binnen de hiervoor gestelde termijn, wordt aangenomen dat hij instemt met de aanpassing van de Algemene Voorwaarden.
 4. Indien contractnemer niet kan instemmen met een voorgestelde wijziging van de Algemene voorwaarden kan dit leiden tot beëindiging van de overeenkomst tussen Zakelijkhuren24.nl en contractnemer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Algemene Voorwaarden